S.O.S  OUR PLANET IS WARNING US TO SAVE  POLAR BEARS.

Projekt w ramach programu Comenius
REGULAMIN KONKURSU
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
SAVE THE PLANET


organizowanego przez Gimnazjum w Karlinie w ramach projektu Comenius pt.

S.O.S OUR PLANET IS WARNING US TO SAVE POLAR BEARS


CELE KONKURSU:

Ø przedstawienie oczyma młodzieży pozytywnych aspektów ochrony środowiska

Ø propagowanie ekologicznego sposobu na życie

Ø organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane wyróżnione 
  prace


REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Gimnazjum im Ludzi wielkiego Serca
    i Umysłu w Karlinie

2. Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu „SOS. OUR PLANET
    IS WARNING US TO SAVE POLAR BEARS”, organizowanego przez program COMENIUS
    – umowa 2012-1-PL-COM06-28922 1

3. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie Gimnazjum w Karlinie.

4. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formie plakatu przy wykorzystaniu
    dowolnych technik graficznych o wymiarach 60x80 cm. Prace muszą być
    poświęcone ochronie środowiska

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

6. Konkurs rozpoczyna się 5 września 2012 r. a kończy się 10 października 2012 r.

7. Konkurs składa się z dwóch etapów:

ETAP I

Ø Konkurs odbywa się wśród uczniów szkoły.

Ø Czas trwania: 5 wrzesień 2012r. - 5 październik 2012 r.

Ø Spośród prac zgłoszonych do tego etapu członkowie komisji szkolnych wybiorą trzy 
  zwycięskie prace, którą następnie dostarczą osobiście do organizatora konkursu,
  w terminie do 15 października.

ETAP II

Ø Przeprowadzony zostanie w szkole przez międzynarodową komisję, składającą się   
  z uczestników projektu Comenius, tj. przedstawicieli szkół z Polski, Turcji, Hiszpanii,
  Portugalii, Rumunii, Bułgarii i Litwy.

Ø Komisja wyłoni 3 zwycięskie prace w trakcie trwania wystawy wszystkich prac
  konkursowych.

Ø Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej
  www.gimnazjum-karlino.manifo.com

Ø Autorzy prac nagrodzonych zostaną poinformowani o wynikach konkursu osobiście.

8. Prace przesłane do konkursu powinny zostać opisane w następujący sposób:

Imię i nazwisko autora plakatu / Wiek / Pełna nazwa szkoły i kraju
oraz dopisek "KONKURS PLASTYCZNY – SAVE THE PLANET”


9. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

10. Uroczyste wręczenie nagród autorom prac zwycięskich w etapie II odbędzie się
    podczas akademii poświęconej ochronie przyrody, podsumowującej I spotkanie
    międzynarodowej grupy projektowej Comenius.

11. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie oraz na międzynarodowej
    stronie internetowej projektu a także zostaną przesłane do Europejskiej Bazy
    Projektów EST (European Share Treasure).

12. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do
    niniejszego regulaminu.

13. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie projektu
    http://gimnazjum-karlino.manifo.com

14. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać u pani Renaty Piszak lub pani
    Doroty Muszyńskiej

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac
    konkursowych w celach reklamowych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach
    wystaw oraz we wszelkich innych wydawnictwach)

Kreator stron internetowych - przetestuj